Rugăciune 18 septembrie către Sfântul Eumenie, biruitorul diavolilor văzuți și nevăzuți

Sfântul Ierarh Eumenie este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe data de 18 septembrie.  Viețuirea cea plină de nevoințe ale acestui părinte este cu adevărat vrednică de mirare și pildă pentru toți aceia se silesc să câștige mântuirea.

Împărăția cerurilor se ia cu asalt, spune Mântuitorul. Adică se dobândește prin multă osteneală și silire de sine.

Rugaciune catre Sfantul Eumenie, biruitorul diavolilor vazuti si nevazuti

Rugaciune catre Sfantul Eumenie, biruitorul diavolilor vazuti si nevazuti: Ziarul Lumina

Cele ce voiește să-și câștige sufletul său pentru viața cea veșnică trebuie să-și urască sufletul său în lumea aceasta. Adică să se lepede de voile sale și de poftele cele vătămătoare.

Adevărata mântuire înseamnă să mori pentru lumea aceasta și să viezi pentru Dumnezeu și pentru viața cea veșnică.

Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa” (Marcu 8, 35).

Sfântul Eumenie a împlinit întru totul acest cuvânt, căci mai mult decât orice a iubit pe Dumnezeu și pentru împărăția cea cerească a viețuit.

Oricine dintre cei credincioși va citi viața lui se va mira de râvna lui pentru cele sfinte și sfințitoare.

Viața Sfântului Ierarh Eumenie

Sfântul Eumenie a trăit în secolul al 6-lea d.Hr. Încă din tinerețe a pornit pe calea cea strâmtă, silindu-și firea să se facă întru totul dumnezeiască. Pentru că cel care vrea să intre pe poarta cea strâmtă trebuie să lepede două sarcini grele: averea și trupul.

Pe acestea Sfântul Eumenie le-a tăiat de la el, urmând cuvântului spus de Domnul tânărului bogat: „Vinde-ți averile și le împarte la săraci și vei avea comoară în cer”. Căci ce-i va folosi omului să câștige lumea întreagă dacă sufletul și-l va pierde? Și ce poate da omul în schimb pentru sufletul său? (Matei 16, 26)

Sfântul Eumenie a dat toată averea săracilor, socotind toată bogăția a fi gunoaie.

Averea, dezbrăcând-o de pe sine ca pe o haină, pe cei săraci, pe cei goi și pe cei lipsiți i-a îmbrăcat”.

Lepădând toată slujirea lui Mamoma, s-a predat pe sine în voia lui Dumnezeu, făcându-se călugăr.

Adevăratul monah este acela care încet-încet se desprinde de materie și se face înger în trup.

Nu i-a fost de-ajuns să se lepede de bunurile exterioare, ci și pe cele ale propriului sine le-a tăiat de la el, ca pe Hristos să-l câștige și dulceața cea cerească să o afle.

Apoi el însuși, dezbrăcându-se de toată dulceața pământească, a trecut prin strâmtorarea sărăciei și a intrat prin poarta cea îngustă care duce la cereasca bogăție”.

Dacă aceia care aleargă în stadioane atât de mult se înfrânează pe ei înșiși ca să câștige o cunună nestricăcioasă, cu atât mai mult cei care se luptă pentru Împărăția cerurilor trebuie să se înfrâneze de la toate și trupul și-l chinuiesc ca să dobândească o cunună nestricăcioasă (I Corinteni 9, 25).

Sfântul Eumenie a lepădat grosimea trupului prin lipsirea de hrană și posturi, prin, osteneli, privegheri și rugăciune.

Și-a supus poftele sale și s-a făcut subțire, ferindu-se de toată plăcerea trupească și de iubirea dulceților lumești”.

Căci din multele pofte satisfăcute se îngroașă trupul și se îngrașă patimile.

Nu și-a dat ochilor săi somn, până ce sufletul și trupul, curățindu-se de patimi, s-a făcut locaș al Sfântului Duh”.

Asemenea făcliei care luminând cu putere nu poate fi tăinuită, viețuirea lui cea strălucită nu a putut fi ascunsă de ochii oamenilor. Sfântul Eumenie a fost ales Episcop al Bisericii Gortinei, iar ca păstor a povățuit turma cea cuvântătoare mai întâi prin faptă, apoi prin cuvinte.

Mai întâi fiind lumină pentru sine, a luminat și pe alții. Întâi cugetând el la legea Domnului ziua și noaptea și pe alții după aceea i-a învățat. Întâi el a viețuit cu sfințenie și apoi i-a sfințit pe alții”.

Pe lângă toate acestea, avea și virtutea milosteniei. Însuși numele lui „Eumenie” înseamnă „milostiv”. A fost părinte al celor sărmani, bogăție al celor săraci, mângâietor al celor pătimitori.

Atât de mult a fost iubit de Domnul încât i-a dat și darul facerii de minuni. Prin rugăciunea sa a omorât un șarpe care se repezise asupra lui. Altădată a pogorât ploaie din cer.

Scoatea duhurile necurate din cei demonizați, tămăduia pe cei bolnavi și potolea învrăjbirea dintre oameni și toată mânia cea diavolească.

Dar nu numai pe diavolii ce văzuți îi alunga, ci și cu mai multă putere a călcat capul diavolului cel nevăzut care încerca să amăgească poporul încredințat lui spre păstorire.

Creștinii se pot ruga Sfântului Eumenie pentru a dobândi ajutorul lui în lupta cu patimile și viciile.

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie

Cântarea 1

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având, Părinte Eumenie, pe Hristos, Care ascultă Dumnezeieştile tale rugăciuni, îmblânzeşte-L pe Dânsul, fericite, către cei ce cu dragoste te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinereţe, cuvioase, iubind smerirea cea pricinuitoare de înălţare, ai smerit pe şarpele cel trufaş şi vădit te-ai îmbogăţit cu daruri de tămăduiri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Organ primitor al Duhului te-ai făcut, supunând sufletului cugetele trupului prin multe nevoinţe; partea cea mai slabă ai silit-o a sluji celei mai bune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acum s-au împlinit proorociile cele pentru tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; căci pe Cel pe Care L-au vestit mai înainte glasurile proorocilor, L-ai încăput în pântecele tău, în două Firi, desăvârşit.

Cântarea a 3-a

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din livezile cele cuvântătoare, ierarhe, ca o albină ai adunat mierea cea dulce şi ai aşezat-o în stupii inimii.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta cea curată şi cuvântul cel îndulcit cu sarea cea Dumnezeiască, Sfinte Eumenie, arată strălucirea darului, care era ascunsă în tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind împodobit cu virtuţi, te-ai înălţat pe scaune înalte; şi te-ai făcut cunoscut a fi uns cu Dumnezeiescul Mir al Duhului şi cu bunul miros al lui Hristos, ierarhe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Marie, Cădelniţa cea de aur, goneşte întinăciunea patimilor mele şi mă întăreşte pe mine, care mă clatin, de năvălirile vicleanului vrăjmaş.

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul; şi frica Ta sădeşte-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Cântarea a 4-a

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndeletnicindu-te în Dumnezeieştile biserici, te-ai făcut sălaş Duhului şi te-ai împodobit cu Dumnezeieştile citiri, ierarhe.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te ierarh Dumnezeiesc, părinte înţelepte şi mai mare scaunului Gortinei, ai strălucit cu razele minunilor.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe balaurul cel ce a năvălit cu căscare grozavă asupra ta, preasfinţite, l-ai ars prin făcliile rugăciunilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuget vitejesc, bărbăteşte ai îngrozit pe pizmaşul; şi pornirile leilor tu le-ai înfrânat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfinţite glasuri au vestit mai înainte Taina naşterii tale, Preacurată; ale căror împliniri noi le-am văzut, Fecioară.

Cântarea a 5-a

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul care, cu înţelepciune, ai împăcat cugetul şi sufletul de patimi, pentru aceea, cuvioase, ai liniştit vrajba împăraţilor prin sfatul tău.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dându-ţi ascultare ţie, de Dumnezeu, cugetătorule, credinciosul împărat a dezlegat vrajba cea pricinuitoare de stricăciune şi a primit unirea cea frăţească, Sfinte Părinte Eumenie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ajungând la Roma ca un luminător, ai luminat-o cu lucrare de minuni; şi pe cei ce înotau în adâncul patimilor, cu înţelepciune i-ai chemat către limanul cel lin al tămăduirilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Prunc Tânăr ai născut nouă pe Fiul Cel mai înainte de veacuri, cu două lucrări voitoare, fiind Om şi Dumnezeu desăvârşit, Preacurată Fecioară.

Cântarea a 6-a

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având în inima ta pe Hristos, Adevărată Avuţie necheltuită, aurul pe care ţi l-a dat ţie împăratul ca lut l-ai socotit.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şezând pe scaunul cel înalt al arhieriei, părinte, ai grăit Bisericii pacea de sus; cu a cărui numire acum se laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Neîntinându-te de păcate ai plutit pe valul vieţii cel cu mult necaz şi ai ajuns la limanurile unde se veseleşte mulţimea cuvioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pogorându-se pe tine Ploaia Cea Cerească, pururea Fecioară şi adăpând pământul cel înţelenit cu apele cunoştinţei de Dumnezeu, l-a arătat cu multă roadă.

În adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune scoate-mă, Dumnezeule.

CONDAC

Luminându-te cu Dumnezeiască Lumină, preafericite, ne luminezi pe noi cei ce cu dragoste lăudăm cinstită şi sfântă mutarea ta, Părinte Ierarhe Eumenie; căci neîncetat te rogi pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu osârdia sufletului ai biruit cugetele cele aducătoare de stricăciune şi la vârsta de adânci bătrâneţe ai călătorit pentru folosul credincioşilor, care te-au primit pe tine, Sfinte Părinte Eumenie, ca pe un strălucitor al preoţiei şi cinstit învăţător.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roma îndestulându-se de virtuţile tale, părinte, te-ai silit să te duci şi la Tebaida ca un dar preadorit; unde, ajungând, îndată ai contenit mâhnirea secetei cu săvârşirea sfintelor tale rugăciuni, cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hrănindu-te la sânul postirii, ai supt laptele cel cinstit al înfrânării şi ai ajuns la măsura vârstei, suindu-te la vârful virtuţilor, părinte; şi cu semne Dumnezeieşti ai strălucit mai luminat decât soarele, celor ce erau cuprinşi de noaptea patimilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-s-a pântecele tău Locaş Luminii Celei fără de materie, Care, cu strălucirea Dumnezeieştii cunoştinţe, a pierdut necredinţa, Preacurată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă; pe Acela lăudându-L, cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind pe vrăjmaşul şi săvârşind călătoria cea bună, la adânci bătrâneţe, te-ai mutat către părinţii tăi, la Locaşurile cele Cereşti, luându-ţi sfârşitul în pământ străin.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neuitând virtuţile tale, părinte, fiii tebanilor trimit cu cinste sfinţitul tău sicriu în patria şi la turma ta; a cărui întoarcere izvorăşte dar de minuni.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Locul ce se numea Raxos, în care de mai înainte se afla trupul lui Chiril cel cinstit şi mult chinuit, pământul acela acoperă acum şi trupul tău asemenea, înţelepte, împreunându-vă pe amândoi, cei ce aţi fost uniţi şi la gând şi la viaţă; pe voi vă are patria cea de sus în veci moştenitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceata cea Preasfinţită a proorocilor pe tine te propovăduieşte cu adevărat Munte Netăiat, Toiag şi Uşă, prin care a trecut Cel Preaînalt, precum ştie, lăsându-te pe tine iar încuiată, Preacurată Fecioară.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ierarh al lui Hristos te-ai suit, părinte minunat, din putere în putere, unde cetele celor sfinţiţi slujesc cu frică Preacinstitei Treimi, cu toate Cetele Cereşti, Preafericite Părinte Eumenie.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Conteneşte viforul cel de acum de deasupra patriei, fericite; îmblânzeşte pe Dumnezeu prin rugăciunile tale; opreşte pornirea ispitelor care ne tirăneşte pe noi şi cu urgia relelor ne împinge la adâncimea pierzării, pururea pomenite Ierarhe Eumenie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preasfinţită pomenirea ta adună pe păstori, pe cuvioşi şi pe poporul cel cu bună credinţă spre săvârşirea ei, aducând tuturor sfinţenie. Luminează-ne pe noi dar cu razele darurilor tale, Prealăudate Părinte Eumenie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Porţi pe Cel Ce poartă toate cu Dumnezeiasca Putere şi din sânul tău, Preacurată, hrăneşti pe Cel Ce hrăneşte toată făptura. Mai presus de gând este minunea şi de îngeri nepricepută şi înfricoşătoare oamenilor, care pururea împreună te laudă pe tine şi cu dragoste te fericesc.

Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit Întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând în laude Îl mărim.

SEDELNA

Fiind împodobit, părinte, cu învăţături dreptmăritoare, toate eresurile cele întunecate le-ai risipit; şi arâtându-te însuţi făcător de minuni, Sfinte Eumenie, te-ai făcut vestit la toţi, cu Dumnezeiasca osârdie. Drept aceea, cu credinţă te cinstim ca pe un ierarh şi ca pe cel ce întocmai cu îngerii eşti cinstit.

SEDELNA 

Lemnul cel Preasfânt al Împăratului Hristos cu credinţă să-l luăm pe umerii noştri şi să lepădăm cele veselitoare ale vieţii; pe care împăraţii cei de demult, luându-l asupra lor, cu credinţă au biruit pe vrăjmaşi şi neamurile barbarilor cu puterea lui le-au răsturnat.

Citește și:

5 pricini pentru care Dumnezeu îngăduie să fim războiți de diavol
Diavolul nu îndrăznește să intre în casele în care se află Sfânta Scriptură – Sf. Ioan Gură de Aur
Diavolul nu suportă citirea de psalmi și se îndepărtează de la noi când ne rugăm cu Psaltirea

Surse articol:

1. Doxologia, Viața Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei: https://doxologia.ro/viata-sfantului-ierarh-eumenie-episcopul-gortinei
2. Doxologia, Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei: https://doxologia.ro/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-ierarh-eumenie-episcopul-gortinei

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.