Rugăciune 11 septembrie către Sfânta Teodora din Alexandria, care a viețuit sub chip de bărbat

Sfânta Teodora din Alexandria este o pildă frumoasă pentru toți cei care au trăit departe de Dumnezeu, dar mai apoi și-au venit în sine și au dorit să pună început bun vieții lor.

Pentru multa ei osteneală întru pocăință, Dumnezeu nu numai că a iertat păcatul ei, ci a învrednicit-o de darul sfințeniei.

Rugaciune catre Sfanta Teodora din Alexandria

Rugaciune catre Sfanta Teodora din Alexandria: Doxologia

Viața Sfintei Teodora din Alexandria

Această sfântă a trăit în Alexandria. Era căsătorită cu un bărbat credincios și iubitor. Însă prin lucrarea diavolului, un tânăr bogat s-a îndrăgostit de frumusețea ei și căuta cu orice chip să o îndemne spre însoțirea cu el.

Mai întâi îi trimitea daruri și prin cuvinte amăgitoare îi făcea multe făgăduințe. Neizbutind nimic, în cele din urmă a mers la o fermecătoare pentru a înșela inima ei cea curată.

Prin vrăjitori lucrează însuși diavolul, care este tatăl minciunii. Vorbindu-i acea fermecătoare Teodorei și asigurând-o că nimeni nu va ști de păcatul lor, ea s-a învoit a se întâlni cu tânărul acela într-o noapte, pentru a scăpa de insistențele lui, zicând: „O, de n-ar ști Dumnezeu păcatul cel făcut noaptea, bine ar fi!”

Iar fermecătoarea i-a zis: „Numai păcatele pe care le luminează soarele le vede Dumnezeu, iar cele făcute în întuneric, cum poate să le vadă?”

Prin aceste vorbe viclene amăgindu-se, Teodora a săvârșit acea fărădelege

Tânără și neînvățată fiind și mult ispitită de diavol, Dumnezeu a căutat să o miluiască pe ea. Și pe când zorii zilei se iveau, odată cu lumina soarelui s-a revărsat peste ea și darul lui Dumnezeu, adică darul pocăinței.

Cunoscându-și îndată păcatul, Teodora a început a se căi și a se jeli, rupându-și părul și mult rușinându-se de fapta pe care o făcuse.

Pentru curăția ei de mai înainte, Dumnezeu a găsit cu cale să o miluiască și să o facă vrednică de iertare, îndemându-i cugetul la pocăință.

În atât de mare scârbă și nemângâiere petrecând, își alina sufletul cu gândul că Dumnezeu nu știe păcatul ei. Însă ea cunoștea păcatul și simțea că nimic nu poate să îi șteargă acea rușine cumplită.

Mergând la o mănăstire de fecioare, a citit în Evanghelie aceste cuvinte ale Mântuitorului: „Nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut” (Matei 10, 26).

Îndată cunoscând înșelarea în care căzuse și că Dumnezeu știe păcatul ei, a început a plânge amarnic și a se tângui. Mărturisindu-și păcatul stareței, aceea a povățuit-o spre pocăință și spre rugăciune, ca Dumnezeu să ierte păcatul ei.

Însuflețindu-se cu nădejdea pocăinței, Teodora s-a întors la casa ei. Însă nu putea căuta spre fața bărbatului ei din pricina mustrării de cuget și a rușinii. Voind să meargă la acea mănăstire de fecioare, se temea ca soțul să nu o oprească.

Atunci i-a venit gândul să fugă pe ascuns. Și pentru ca nimeni să nu o recunoască și să o găsească, și-a tuns părul capului și s-a îmbrăcat în straie bărbătești. Ajungând la o mănăstire retrasă de călugări (Octodecat), a cerut binecuvântare de la stareț să intre în obște ca să se pocăiască de păcatele ei.

Fiind supusă la grele încercări, a fost călugărită sub numele de „Teodor”, neștiind nimeni că este femeie.

Și acolo petrecând în multă umilință, în ascultare, post și rugăciune, Dumnezeu a iertat-o pe dânsa. Nesuferind a vedea cum sporește în viața cea bineplăcută lui Dumnezeu, diavolul a abătut asupra ei o mare ispită.

Odată fiind trimistă la o altă mănăstire, a fost ispitită de fiica starețului de acolo. Refuzând-o, aceea a săvârșit păcatul cu altcineva. După ce a rămas însărcinată, a pus vina asupra lui Teodor. Și născând copilul, l-a dus la poarta mănăstirii și zicând tuturor că este copilul lui Teodor.

Nerostind nimic împotriva acestei acuze, Teodor a fost alungat împreună cu pruncul, cu toate că putea să își demonstreze nevinovăția, femeie fiind.

Vreme de șapte ani Teodor a crescut copilul într-o colibă din apropierea mănăstirii. După aceea, frații l-au primit înapoi, starețul fiind înștiințat că Dumnezeu a iertat păcatul lui.

După doi ani, fericitul Teodor s-a mutat la Domnul și când frații au venit la chilia lui, s-a descoperit tuturor că era femeie.

Au aflat-o pe ea zăcând la pământ avându-și mâinile strânse la piept și ochii închiși, iar fața strălucea cu podoabă, ca o față de înger. Înfășurând sfântul trup, egumenul a descoperit pieptul ei cel uscat de mult post și din aceasta toți s-au minunat cunoscând că era femeie și au plâns”.

Soțul Teodorei, fiind îndemnat de Dumnezeu spre acea mănăstire, a aflat despre cele întâmplate și a cerut starețului să îl lase să stea în chilia ei pentru a griji mai departe de copil. Încă și acel copil, pentru smerenia Teodorei, s-a învrednicit de binecuvântarea lui Dumnezeu, căci a ajuns stareț al mănăstirii.

Sfânta Teodora ne arată cât de mult dar aduce pocăința în viața celor care se căiesc pentru păcatele lor și se sârguiesc să placă lui Dumnezeu prin fapte bune.

Este o adevărată pildă de smerenie și ascultare, pe care puțini o înțeleg. Căci încă și pe copilul acela pe care l-a crescut ca pe al său l-a învățat să nu judeci păcat străin, ci pentru acela care a greșit să se roage mult lui Dumnezeu.

Canon de rugăciune către Sfânta Teodora din Alexandria

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Cântarea 1

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umple gura mea de lauda Ta, Doamne, a Celui Ce Te măresc pe Tine Cel mult Mărit, ca să cinstesc ostenelile Sfintei Teodora, care a bineplăcut Ţie prin strălucirea vieţii.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-a astăzi sfinţită prăznuirea ta, mai luminată decât soarele, luminând sufletele celor din lume şi gonind întunericul demonilor, ceea ce eşti vrednică de minune.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucirea soarelui acestuia apunător, nu ţi-a vădit greşlile tale; iar Soarele Cel Neapus te-a cunoscut, ca Unul ce toate le ştie; şi a luminat ochii sufletului tău cu razele pocăinţei, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe o Cămară Însufleţită, ca pe un Locaş fără prihană, ca pe o Uşă a cerului, ca pe o Masă Dumnezeiască şi ca pe un Palat şi Scaun al Stăpânului, cu laude să cinstim pe Maria cea Preacurată.

Cântarea a 3-a

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-te cu haină şi cu cuget bărbătesc, te-ai amestecat pe tine cu adunarea monahilor, luptându-te cu stăpânitorul lumii cel viclean.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bărbăţie ai întărit slăbiciunea femeiască, mutându-ţi numele şi schimbându-ţi chipul, te-ai arătat pe tine prin fapte dar cinstit şi iubit lui Dumnezeu, Sfântă Cuvioasă Teodora.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget smerit şi cu lăudată supunere, te-ai dat spre ascultarea slugilor lui Dumnezeu; pentru aceea, însuţi te-ai suit pe tine către înălţimea nepătimirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mă tulbură viforul păcatelor şi valul cugetelor celor necuvioase; milostiveşte-te, Preacurată şi-mi întinde mână de ajutor ca o Milostivă, pentru ca, mântuindu-mă, să te măresc.

Cântarea a 4-a

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoitu-te-ai slăvită prin posturi de multe zile, ca şi cum ai fi fost fără de trup, întărindu-ţi-se neputinţa cu voia lui Hristos cea Atotputernică, hrănindu-te cu dar Dumnezeiesc.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiască îmbrăcăminte poftind şi podoaba nestricăciunii dorind, ţi-ai îmbrăcat trupul tău cu haine simple de păr, fericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vezi smerirea şi necazul meu, ascultă-mi lacrimile şi tânguirea şi-mi uşurează lanţul păcatului cel greu, striga Sfânta Teodora către Însuşi Cel Ce poate să mântuiască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preaminunată Maica lui Dumnezeu, străluceşte-mi mie raza pocăinţei, risipeşte-mi întunericul răutăţilor mele cele fără măsură, Fecioară; goneşte cugetele inimii mele cele viclene.

Cântarea a 5-a

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spăimântatu-s-au cetele cele fără de trup, văzându-te pe tine cu trup de materie râvnind vieţiilor celor îngereşti şi biruind pe vrăjmaşul, care cu înşelăciune odinioară te-a vătămat, Sfântă Teodora.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălbătăcirea fiarelor ţi-a supus ţie Dumnezeu, dându-ţi dar dese tămăduiri; aceasta o propovăduieşte cel ce prin mâna ta s-a tămăduit de sfărâmare şi de mâncarea fiarei celei sălbatice s-a mântuit, pururea fericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşul cel viclean multe feluri de supărări a pornit asupra ta, maică; dar cu sabia smereniei l-ai rănit pe el, cuvioasă, zdrobindu-i capul cel mult meşteşugăreţ, Preacuvioasă Teodora, de Dumnezeu insuflată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hrăneşti pruncul fără de împotrivire şi suferi năpăstuirea cea de ponos, mulţumind Stăpânitorului tuturor, Celui Ce te-a întărit şi te-a preamărit, Sfântă Teodora, Prealăudată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Puterea şi Întărirea inimii mele celei slabe, tu eşti, Fecioară Neispitită de nuntă şi Zid Nesfărâmat, mântuindu-mă de relele cele din partea diavolului şi întorcând înapoi năvălirile şi taberele vrăjmaşului celui cumplit.

Cântarea a 6-a

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vărsând izvor de lacrimi neîncetat, nu ai contenit suspinurile, ci cu răbdare ai suferit ostenelile şi înstrăinarea vieţii pustniceşti cu mulţumire, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având băutură din mare şi hrănindu-te cu ierburi sălbatice, sălăşluind cu fiarele, locuiau în pustie ca şi cum ai fi fost în cer, ceea ce eşti vrednică de minune.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferit-ai arşiţa soarelui şi ai răbdat gerul nopţii, încălzindu-te de Darul Dumnezeiescului Duh. Pentru aceea, te desfătezi acum, întru fericirea cea de sus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Năstrapa şi Masa cea Dumnezeiască, pe Ţarina cea Nearată care a odrăslit Pâinea vieţii, pe Muntele cel Sfânt, pe Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu, cu laude să o cinstim.

CONDAC

Scăpând de noaptea patimilor, de Dumnezeu cugetătoare Cuvioasă Teodora, ai năzuit cu gândul către Soarele Cel Strălucit, omorându-ţi săltările trupului cu nevoinţă. Pentru aceea, te-ai făcut pildă sihaştilor cu viaţa şi îndreptare celor căzuţi; pentru aceea, te cinstim.

Cântarea a 7-a

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bătăi cumplite te-a chinuit vrăjmaşul cel cu multă cruzime, având năluciri de mândrie, socotind că te va birui, dar ia-i surpat trufia lui cea deşartă, cântând: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lacurile secate de tot le-ai umplut de ape, cu rugăciunile tale, mărită, făcând minunea de faţă şi mărind pe Dumnezeu, Care te-a preamărit pe tine; Căruia strigăm: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aţâţările patimilor le-ai stins cu curgerile lacrimilor şi spinii vrăjmaşilor cu focul postirii i-ai ars, cântând: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împărăteasă Fecioară, care ai născut pe Împăratul Hristos, milostiveşte-te şi mă miluieşte şi mă întăreşte întru credinţă pe mine, care sunt învăluit de patimi şi mă îndreptează către calea mântuirii, Ceea ce eşti Mântuirea credincioşilor.

Cântarea a 8-a

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuitorul tău, Sfântă Teodora, având mintea strălucită prin curăţenie, a fost răpit la înălţime şi a privit bunătăţile ce ţi-a gătit ţie Hristos, Răsplătitorul ostenelilor.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele îngerilor şi ale mucenicilor şi ale cuvioşilor, mergând cu cântări înaintea sufletului tău, l-au adus la locaşurile cele cereşti, la odihna celor ce se veselesc acolo, unde este desfătarea celor ce strigă: pe tine Te preaînălţăm, Hristoase, în veci.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunându-se mulţime de sihaştri ca să îngrijească Dumnezeiescul tău trup, au văzut lucruri minunate; căci tu, fiind cu trupul femeie, ai binevoit a locui în mijlocul bărbaţilor, fiind acoperită de Mâna Celui Atotputernic, cugetătoare de Dumnezeu, Cuvioasă Teodora.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În urma ta au alergat femeile, simţind mirurile cele cu dulce miros, ale Unuia Născut Fiului, Cel Ce a strălucit din pântecele tău, Preacurată Dumnezeiască Mireasă, Fecioară, Ceea ce nu ştii de nuntă, Ceea ce împreună cu tine împărăţesc cu adevărat lăudând pe Hristos în veci.

Cântarea a 9-a

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apus-ai ca o stea în lume, prealăudată şi ai răsărit în viaţa cea mai presus de lume, lăsându-ne nouă ca o rază bunătăţile vieţii tale, spre luminarea inimilor tuturor celor ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Porţile cerurilor, deschizân du-se, te-au primit pe tine, fericită şi în Biserica celor întâi născuţi s-a sălăşluit sfinţitul tău suflet, iar acum te bucuri împreună cu cei aleşi, pururea pomenită, unde este glasul celor ce prăznuiesc de-a pururea şi Lumina Cea Neînserată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După cum ai nădăjduit, iată ai aflat răsplătirea ostenelilor tale, desfătarea cerurilor şi dorind după izvorul bunătăţilor, Hristos, Mirele Cel Preacinstit, te îndulceşti de privirea Lui; şi vezi cele ce văd îngerii, Preafericită Teodora.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-mă, Preacurată, Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Cel Preamilostiv. Milostiveşte-te spre robul tău, îndreptează-mă către căile pocăinţei. Apără-mă de smintelile vicleanului; şi mă izbăveşte de pândirile lui, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Ajutătoare credincioşilor.

SEDELNA

Cu sihăstrie ţi-ai luminat sfinţita ta podoabă şi te-ai adus ca un prinos lui Dumnezeu Celui Ce S-a Întrupat, Sfântă Teodora de Dumnezeu insuflată; şi luând de la Dânsul dar de tămăduiri, goneşti negura bolilor, fericită şi te rogi ca să ne mântuim toţi cei ce te lăudăm pe tine.

SEDELNA

Iuda măreşte-te şi David întăreşte-te, Adame înnoieşte-te şi Levi veseleşte-te, că din voi S-a născut mie Hristos, încordează-ţi canonul, scriitorule de cântări şi spune: cine este Fecioara care s-a născut? Este Maica lui Hristos Dumnezeu, Hrănitoarea Vieţii noastre.

Citește și: Rugăciune 11 septembrie către Sfântul Eufrosin bucătarul, ocrotitorul gospodinelor

Surse articol:

1. Creștin Ortodox, Sfânta Teodora din Alexandria: https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfanta-teodora-alexandria-146503.html
2. Doxologia, Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria: https://doxologia.ro/canon-de-rugaciune-catre-sfanta-cuvioasa-teodora-din-alexandria

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

[bws_google_captcha]