Rugăciune către Sfântul Proroc Samuel (20 august)

Sfântul Samuel este unul din marii prooroci ai Vechiului Testament. Acesta a trăit cu 1.000 de ani înainte de întruparea Mântuitorului. Pe vremea lui, evreii erau conduși de judecători.

Părinții săi, Elcana și proorocița Ana, l-au născut după multe rugăciuni, neputând avea copii. De aceea când a ajuns în vârstă de 3 ani, mama sa l-a dus la Templu și l-a dăruit Domnului.

Sfantul Prooroc Samuel

Pe când avea 12 ani, tânărului Samuel i s-a descoperit de la Dumnezeu pedepsele care urmau să vină asupra casei preotului Eli, din pricina fiilor săi Ofni și Fineea, care săvârșeau multe desfrânări și fărădelegi.

La scurt timp, proorocia sa s-a împlinit, căci acești doi fii au fost uciși de filistini care au robit pe evrei, luând și Chivotul Legii, iar tatăl lor a murit aflând despre aceste mari pierderi.

Poporul Israel a trăit sub robia filistenilor timp de 20 de ani, după care Proorocul Samuel a fost trimis de Dumnezeu la dânșii pentru a-i îndemna la pocăință.

În urma predicilor sale, evreii s-au întors la Dumnezeul cel adevărar, lepădând închinarea la idolii filistenilor. Au crezut în proorocul Domnului și l-au făcut preot și judecător (conducător).

Datorită lui, au biruit pe filistenii care au pornit război asupra lor.

Pe Ajungând la vârsta bătrâneților, Samuel a fost rugat de popor să le pună un rege care să le fie conducător după dânsul. Proorocul nu a vrut să numească pe nimeni, încercând, zadarnic, să-i convingă de faptul că singurul rege și stăpân și domn este Însuși Dumnezeu.

În cele din urmă, Samuel primește înștiințare de Dumnezeu să-l aleagă pe Saul, însă din cauza fărădelegilor acestuia, în locul lui îl va unge rege pe David.

 

Rugăciune către Sfântul Proroc Samuel

Cântarea 1

Cel ce ești odrasla celei sterpe, înțelepte Prorocul Samuel, învrednicește sufletul meu cel sterp să odrăslească bună rodirea bunătăților, prin rugăciunile tale, ca să laud cu sfințite cântări purtătoare de lumină prăznuirea ta.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce a rupt pântecele Sarei de demult, rugăciunea Anei arătat a împlinit-o și pe cea neroditoare, de roadă umplându-o cu darul, bine te-a voit pe tine, Sfinte Proorocule Samuel, ca o stea a răsărit dintr-însa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Crescând cu sfinţenie sufletul tău, preafericite, în Dumnezeiescul veşmânt ai strălucit cu Razele Duhului cele Tainice, învăţându-te toată taina, de Dumnezeu cugetătorule şi ca un înger ai slujit lui Dumnezeu Atotţiitorului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Cel Ce este ca un Fiu împreună cu Tatăl mai înainte de veci, mai pe urmă, Întrupându-Se cu adevărat, S-a făcut Fiu al tău, Preacurată, prin credinţă, făcând fii lui Dumnezeu, pe toţi cei robiţi de cumplitul luptător.

Cântarea a 3-a

Cu înţelepciune lipindu-te de Dumnezeu, mărite, iubit ai fost de Dânsul, fiind împodobit cu Dumnezeiască înţelegere şi înfrumuseţat cu nerăutatea.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând pe pământ viaţă îngerească, Sfinte Samuel, în chip vădit îngerii împreună vorbeau cu tine, fericite şi te învăţau tăinuit cele mai presus de cuget.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sfinţenie agonisindu-ţi vedere strălucită, cu adevărat vedeai, fericite, cele de departe ca şi cum ar fi de faţă, arătându-te proroc al Atotstăpânitorului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 

Prin tine a ieşit Iisus Hristos, Întrupându-Se şi prin luarea trupului ne-a îndumnezeit pe noi. Pentru aceasta, ca pe o Maică a Lui, te cinstim pe tine, Preacurată.

Nu în înţelepciune, în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci în Tine, Înţelepciunea Tatălui Cea Ipostatnică, Hristoase. Că nu este Sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a

Cu sfinţenie şi cu prealuminată vieţuire sfinţit împodobindu-te, ţi s-au încredinţat de către Dumnezeu cele mântuitoare, ca să le vesteşti lui Israel, cel ce făcea călcarea Legii şi pururea mânia pe Cel Milostiv.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preotul Eli, făcând fiii lui nelegiuire, a fost osândit şi cu judecată dreaptă oprit din Dumnezeiasca slujbă. Iar Sfinţitul Samuel, ca un ascultător al Celui ce-l chema, cu neschimbat suflet în slujbă a fost pus.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind preaales apărător al aşezămintelor celor legiuitoare, ca şi Aaron de demult, ai slujit Împăratului tuturor; şi jertfele cele legiuite le-ai adus, care mai înainte închipuiau înjunghierea lui Hristos cea mântuitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Poporului tău, cel prea fără de minte, care nu rămânea în Dumnezeieştile porunci ale Împăratului tuturor, Prorocule Samuel, prin voirea cea Dumnezeieşte lucrătoare, i-ai uns împărat, precum a cerut, care batjocorea sfatul Lui cel mai presus de cuget.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 

Cel Ce nu a deşertat sânurile Tatălui, a binevoit a Se culca în sânurile tale ca un Prunc Tânăr, spre chemarea sufletelor noastre, Fecioară, Căruia Îi cântăm: Slavă, Hristoase, Puterii Tale.

Cântarea a 5-a

De Duhul Cel Dumnezeiesc din pruncie înţelepţindu-te, te-ai făcut slujitor lui Dumnezeu, ungând prin dar cu untdelemnul ungerii de împăraţi, prin insuflările cele Dumnezeieşti, mărite.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Petrecând cu trufie Saul în primenirile cele fără de rânduială, vădit ai prorocit voirea cea Dumnezeiască şi părăsirea lui de către Dumnezeiescul Duh, Fericite Samuel.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vieţuind tu în nenumărate, lămurit ai mustrat reaua primenire a lui Israel, tu ca un preot Dumnezeiesc şi ca un proroc prea adevărat îndreptându-l.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 

Împreună cu noi făcându-Se pentru milostivire Mântuitorul, mai presus de minte S-a Întrupat, din sfinţite sângiuirile tale, Preacurată; şi S-a făcut cunoscut Dumnezeu şi Om, Iubitorul de oameni.

Cântarea a 6-a

Cu darul Cuvântului îndumnezeindu-se cuvântul tău, mai înainte a arătat cele de departe că se vor întâmpla aproape; Sfinte Samuel, Prorocule, Dumnezeiescule locaş al Duhului.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-te prin înalte priviri şi fapte, ca un proroc şi preot al lui Dumnezeu Atotţiitorul, prin slujirile Legii ai curăţit poporul, vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-se Saul călcător al Legii, s-a făcut netrebnic şi ţi-a poruncit Dumnezeu, Sfinte Samuel de Dumnezeu înţelepţite, ca să ungi cu ungere în locul lui pe David cel preablând.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Izbăvitu-s-a Eva de dureri, Preacurată, fără de durere născând tu pe Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce în chip vădit a vindecat patimile şi durerile tuturor.

Strigat-a mai înainte, închipuind îngroparea Ta, cea de trei zile, Prorocul Iona, în chit rugându-se: din stricăciune mă mântuieşte, Iisuse Împărate al puterilor.

CONDAC

Ca un mult cinstit dar, mai înainte de zămislire fiind dat lui Dumnezeu, din pruncie ca un înger ai slujit Lui, preafericite şi te-ai învrednicit mai înainte a spune cele ce aveau să fie. Pentru aceasta, către tine grăim: bucură-te, prorocule al lui Dumnezeu, Sfinte Samuel, mare arhiereu.

Cântarea a 7-a

Prea mare dar, maica ta te-a adus pe tine, fericite, Împăratului tuturor, împlinind sfânta rugăciune şi dulce cântând: Doamne, Dumnezeule al părinţilor, bine eşti cuvântat.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind tu înlăuntrul bisericii şi după rânduiala lui Aaron slujind Stăpânului ceresc, te-a strălucit Dumnezeiescul Dar, Mărite Proroc Samuel.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvânt Dumnezeiesc ai judecat, fericite, pe poporul lui Israel, vestind lui pururea îndreptarea lui Dumnezeu şi cu rugăciunea cea neîncetată întorcând vătămarea vrăjmaşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deşertând toată materia din mintea ta, mărite, te-ai arătat oglindă a Duhului, neîncetat cântând: Binecuvântat eşti în veci, Doamne, Dumnezeule al părinţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 

Născând Focul Dumnezeirii cu adevărat, te-ai arătat fără de ardere, Preacurată. Pentru aceasta, arde patimile mele cele materialnice, Născătoare de Dumnezeu, ca o Milostivă şi de bine Iubitoare.

Cântarea a 8-a

Împodobindu-te cu îmbrăcămintea lui Aaron, ai intrat în Sfânta Sfintelor, preafericite, curăţind pe Israel prin jertfe ce vesteau mai înainte mântuitoarea junghiere a Mielului.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget curat, Prorocule Samuel, Razele Duhului înăuntru primindu-le, ca un proroc Dumnezeiesc, mai înainte vesteai cele de departe, ca şi cum ar fi fost de faţă; pentru aceasta, cu credinţă te lăudăm pe tine.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ales a fost David dintre fiii lui Iesei, precum ai arătat, ungându-l pe dânsul, Sfinte Prorocule Samuel, cu ungerea cea sfântă şi cântând: Binecuvântaţi, lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Noi, cei ce săvârşim prăznuirea ta, Sfinte Samuel, împreună vorbitorule cu drepţii, să dobândim prin rugăciunile tale Împărăţia cea de sus, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Învredniceşte-mă pe mine de milostivirea ta, Milostivă şi Iubitoare de bine Stăpână şi mă scapă pe mine din gheenă şi din cel mai din afară întuneric, ca să te cinstesc cu credinţă şi cu dragoste.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mântuitorule al tuturor Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai rourat şi i-ai învăţat să cânte: toate lucrurile, binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Cântarea a 9-a

Stând ca un slujitor înaintea Stăpânului şi Dumnezeului nostru şi împodobindu-te, ai slujit Lui, fericite, cu viaţă fără prihană, primind arătările cele Dumnezeieşti şi lămurit ai prorocit.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai din pântecele maicii tale, pururea mărite, vas Preasfinţitului Duh şi cu sfinţitul veşmânt împreună crescând, bine ai slujit lui Dumnezeu, cu blândeţea inimii şi cu frumuseţea minţii, preafericite.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi pomenirea ta, de Dumnezeu purtătorule, ne-a răsărit nouă ca soarele, cu preaîndestulată strălucire a darurilor, luminând sufletele celor ce te cinstesc pe tine şi gonind negura răutăţilor. Pentru aceasta, toţi te mărim pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ridicatu-te-ai către locaşurile cele cu chipuri luminoase şi ai strălucit mai luminat decât soarele; şi vezi cele ce văd prorocii, Apostolii şi toţi drepţii, îndumnezeindu-te cu împărtăşirea, de Dumnezeu însuflate. Pentru aceasta, toţi te fericim pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 

Necunoscând stricăciune de bărbat, ai primit în pântece pe Cuvântul Cel Nestricăcios, Care pe noi, cei stricaţi din multe căderi, ne-a mântuit cu Patima Nestricăciosulul Său Trup, Singura Preacurată Nestricată Fecioară.

______________________________

Surse:

1. Creștin Ortodox: https://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfantul-proroc-samuel-120877.html

2. Doxologia: https://doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-prooroc-samuel

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

loading...

1 comentariu

  1. Sf.Prooroc Samuel ,roaga-te lui Dumnezeu ,pentru noi !

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.