Care sunt SEMNELE VREMURILOR din urmă, descrise în Biblie: războaie, epidemii, cutremure, înmulțirea fărădelegilor, răcirea dragostei dintre oameni

“Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor”, ne spune Mântuitorul încă de la începutul propovăduirii Sale. (Matei 4, 17)

Sfârșitul lumii înseamnă a doua venire a Domnului Iisus Hristos, dar nu în chip de rob și smerit cum a fost când S-a întrupat și S-a născut pe pământ, ci ca Judecător, venind pe norii cerului, înconjurat de multă slavă.

Semnele Vremurilor de pe Urmă

Semnele Vremurilor de pe Urmă

Mântuitorul Însuși a spus că nimeni nu știe când va veni sfârșitul:

“Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au știut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți, la fel va fi și venirea Fiului Omului.” (Matei 24, 36-39)

Însă ne învață cum să descifrăm semnele vremurilor și ce să facem ca să ne pregătim. Când ucenicii Săi L-au întrebat care este semnul venirii Sale și al sfârșitului veacului, Mântuitorul le-a răspuns:

“Vedeți să nu vă amăgească cineva. Căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie; luați seamă să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul.

Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu.

Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții; și pe se vor urî unii alții. Și mulți prooroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți.

Iar din pricina înmulțirii fărădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Și se va propovădui această Evanghelie a Împărăției în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; și atunci va veni sfârșitul.“ (Matei 24, 3-14)

“Căci atunci va fi strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile.

Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui.

Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă multă. Și va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiță, și vor aduna pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini.” (Matei 24, 21-31)

“Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. (Matei 24, 35).

Să luăm aminte la aceste cuvinte ale Mântuitorului, care sunt mai actuale acum ca niciodată, când răutățile s-au înmulțit, și zvonurile de cutremure, războaie și boli au ajuns până la urechile noastre.

Să fim asemenea fecioarelor celor înțelepte care priveghează și așteaptă cu credincioșie venirea Mirelui cu candelele aprinse.

Privegheați deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru. Aceea cunoașteți, că de-ar ști stăpânul casei la ce stajă din noapte vine furul, ar priveghea și n-ar lăsa să i se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți, Fiul Omului va veni”. (Matei 24, 42-44)

Și Sfântul Apstol Pavel ne ajută să recunoaștem semnele vremurilor, făcând această proorocie:

“În zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, mândri, defăimători, neascultători de părinți, nemulțimitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, vorbitori de rău, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, trădători, orbaznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitoride Dumnezeu”. (Epistola a II-a către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, 3, 1-4).

Mântuitorul ne-a avertizat că creștinii adevărați, trăitori ai Evangheliei și împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu, vor fi prigoniți: “Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu.” Dar cel care va răbda până la sfârșit, se va mântui, zice Domnul.

Părintele Searfim Rose spune că deși multora dintre noi ni se pare că aceste semne sunt deja ușor recognoscibile în lumea în care trăim astăzi, nu trebuie să ne pripim în a trage concluzii greșite, bazate pe propriile noastre simțăminte și părire.

Dacă vrem să avem o interpretare autentică a semenelor vremurilor, trebuie să avem o cunoaștere ortodoxă temeinică, adică o cunoaștere a Sfintei Scripturi prin tâlcuirea Bisericii, o cunoaștere a scrierilor Sfinților Părinți.

În scrierile Sfinților Părinți și ai marilor teologi ai Bisericii Ortodoxe vom găsi informații prețioase despre lupta duhovnicească, despre cum să ne dăm seama de amăgirile diavolilor, despre pecetluirea de pe urmă, despre cum să nu cădem în deznădejde, cum să-l recunoaștem pe Antihrist.

Sfinții Părinți spun că Antihristul va fi cineva care Îl va imita pe Hristos, care va încerca să-i amăgească pe oameni arătându-se pe sine ca fiind Hristos revenit pe pământ.

“Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți. Căci se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși.

Iată v-am spus de mai înainte. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări, să nu credeți. Căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii”. (Matei 24, 23-28)

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.