Rugăciune 16 noiembrie către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Astăzi, 16 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Matei, unul din cei 12 apostoli aleși ai Domnului. Este de asemenea unul din cei patru autori ai Sfintelor Evanghelii.

Citește viața lui și rostește o rugăciunea către dânsul în această zi pentru a avea parte de ajutorul și mijlocirea lui.

Rugaciune 16 noiembrie catre Sfantul Apostol si Evanghelist Matei

Rugaciune 16 noiembrie catre Sfantul Apostol si Evanghelist Matei: Ziua de Constanța

Viața Sfântului Apostol și Evanghelist Matei

Mai înainte de a deveni apostol al Mântuitorului, Matei era vameș. Nu avea deloc o reputație bună. Vameșii erau renumiți pentru sumele mari pe care le încasau de la oameni în mod nedrept, asuprindu-i fără milă.

Însă acest vameș avea ceva special. Cu siguranță sufletul lui dorea mântuirea, fără ca poate să știe aceasta.

Odată, pe când ședea la vamă, Hristos Însuși i s-a adresat, spunându-i încă aceste cuvinte mari: „Urmează Mie”. Căci Domnul n-a venit să piardă pe cei păcătoși, ci să-i mântuiască. El a venit ca Doctor pentru cei bolnavi.

Sfânta Scriptură consemnează că Matei îndată a urmat acelor cuvinte dumnezeiești și, lăsând toate, s-a dus și a urmat cu adevărat lui Mesia, făcând mare ospăț pentru El în casa lui.

La Pogorârea Duhului Sfânt, apostolii au primit darul Sfântului Duh și au început a grăi în limbi străine.

Sfântul Matei s-a învrednicit a primi înțelepciunea de a scrie Evanghelia în limba evreiască, pe care a propăvăduit-o în multe țări. La opt ani de la înălțarea Domnului la cer, a trimis Evanghelia sa și către evreii care au primit credința în Hristos.

Lucrarea sa de propovăduire a avut loc în Pârtia și Midia, apoi în Etiopia, după cum îi căzuse la sorți să meargă.

La sfârșit a fost dus de Duhul Sfânt în cetata Mirmenia, un ținut al mâncătorilor de oameni. Locuitorii aceia erau negri la față și se purtau ca niște fiare sălbatice.

Cu ajutorul Domnului a adus câteva suflete la credința cea dreaptă, numit episcop în acel loc pe Platon, urmașul său. A zidit și o bisericuță. Iar el petrecea pe un munte din apropiere, în post și rugăciune pentru acel neam necredincios și cumplit.

Pe când se ruga el odată, Domnul i s-a arătat în chipul unui tânăr frumos la chip, care ținea în mână un toiag. Pe acela i l-a dat Apostolului Matei, poruncindu-i să coboară din munte și să înfigă toiagul înaintea ușii bisericii. I-a arătat că, făcând așa, o mare minune se va petrece.

Iar Sfântul Matei, împlinind întocmai porunca Domnului, când a înfipt toiagul în pământ, acela îndată a prins rădăcini și a crescut un copac înalt, aducând roade multe și foarte dulci la gust.

Minunându-se toți de aceasta, au început a culege din acele poame și a bea din izvorul de apă curată care a curs din rădăcina acelui copac. Și toți care se adăpau cu acea apă, după cuvântul Donului, se făceau albi la chip și deveneau buni și blânzi.

Deci, suindu-se Sfântul Matei la un loc înalt, a început a grăi cuvântul Domnul. Iar poporul, crezând în Hristos, a fost botezat în acel izvor minunat.

Ighemonul acelei cetăți s-a bucurat la început, căci apostolul vindecase de îndrăcire pe femeia și fiul lui. Însă mai apoi, prin lucrarea diavolului, s-a mâniat pe apostol văzând că poporul părăseau pe zeii lor de mai înainte.

În noaptea în care ighemonul gândea să-l ucidă, Hristos Domnul S-a arătat Apostolului Matei, rostindu-i cuvinte de îmbărbătare, căci iată, a sosit vremea să bea paharul crucii.

Când s-a luminat de ziuă, pe când Sfântul Matei se afla în Biserică împreună cu cei credincioși, ighemonul a trimis patru ostași ca să-l prindă. Însă aceia au fost îndată orbiți și nu au putut să-l prindă. Umplându-se de furie, ighemonul a trimis mai mulți ostași cu arme. Dar și aceștia au fost împiedicați, căci pe când mergeau spre biserică, Dumnezeu a trimis o lumină cerească asupra Apostolului încât nu-l puteau vedea.

La urmă s-a dus el însuși să-l prindă, dar a pătimit același lucru, fiind lovit de orbire. Aflându-se în acea stare jalnică, a început a-l ruga pe Apostol să-l ierte și să-i redea vederea.

Iar el, însemnându-l cu semnul Sfintei Cruci pe ochi, l-a tămăduit.

Ighemonul însă nu a primit și luminarea lăuntrică, ci numai pe cea trupească. Orbit fiind în continuare de răutate, credea că apostolul este vrăjitor.

Ducându-l pe apostol în casa lui, ca și cum ar vea să-l cinstească, plănuia să-l ardă ca pe un vrăjitor. Iar Sfântul Matei a cunoscut cu duhul gândul lui și l-a mustrat, zicându-i că este pregătit să rabde toate cele pe care i le va face pentru Dumnezeul său.

După ce l-au pironit la mâini și la picioare pe pământ, au pus smoală și vreascuri peste ele și le-a dat foc.

Dar focul acela n-a durat mult, căci degrabă văpaia s-a prefăcut în rouă iar apostolul a rămas viu.

Judecătorul s-a mâniat și mai tare și a poruncit să pună asupra lui mai multe vreascuri și smoală, aducând și pe zeii săi împrejur.

Deci pornindu-se focul, idolii toți s-au topit ca ceara și mulți din necredincioși au ars. Și din topitura aceia a ieșit un șarpe de foc care se îndrepta spre ighemon să-l prindă. Dar el iarăși rugânduse apostolului, s-a stins văpaia și șarpele de foc a pierit. Ighemonul a vrut acum să-l elibereze pe apostol, însă el, făcând rugăciune, și-a dat sufletul în mâinile Domnului.

Scoțându trupul lui nevătămat din foc, ighemonul a poruncit să fie așezat pe un pat din aur și să-l înveșmânteze cu haine de mare preț. După ce l-a dus în curțile sale, a poruncit să închidă sicriul cu plumb și să-l arunce în mare, necrezând el încă deplin în Dumnezeul pe care-L propovăduia Sfântul Matei.

Deci a zis acestea: „Dacă Cel ce l-a păzit pe Matei întreg în foc îl va păzi pe el și de înec, apoi cu adevărat Acela este Dumnezeu și Aceluia ne vom închina, lăsând pe toți zeii noștri, care n-au putut să se izbăvească de arderea focului”.

Deci au aruncat sicriul cel greu în mare, iar în noaptea aceea Matei s-a arătat episcopului Platon zicându-i ca duminică să meargă la malul mării și să ridice moaștele sale care vor fi aduse la uscat.

Deci mergând episcopul la mare cu mulțime de popor, au afla racla de fier cu moaștele apostolului. Când au aflat despre aceasta, ighemonul a crezut cu adevărat în Dumnezeu. Și căzând în genunchi înaintea raclei, l-a rugat pentru iertare, dorind să se boteze. Iar când a fost să-i pună numele, un glas din cer s-a auzit care a zis: „Nu Flavian să-l numești, ci Matei”.

Deci, luând ighemonul numele marelui Apostol, cu sârguire s-a făcut următor al faptelor sale.

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Matei

Cântarea 1

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din destul dă-mi harul cel ce s-a sălăşluit întru tine, Prealăudate Matei şi slugă a lui Hristos. Şi voi striga cu strălucire, propovăduind şi voi cânta minunile tale, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai părăsit deplin tulburarea celor pământeşti, dacă ai auzit glasul Cuvântului Ce S-a Întrupat şi iconom al harului te-ai arătat, propovăduitor primit de Dumnezeu, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Însuţi văzător fiind şi slugă a Cuvântului, Celui Ce a strălucit mai înainte de veci din Tatăl, Apostole, ai înconjurat lumea binevestind venirea Lui tuturor neamurilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pierzarea morţii şi stricarea stricăciunii şi arătarea vieţii ai binevestit-o, înţelepte, că Fecioara, în pântece zămislind pe Cel Necuprins, lumea a înnoit.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maici; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe ai Tăi Apostoli, Cuvinte al lui Dumnezeu, i-ai arătat luminători vieţii, care au alungat întunericul necredinţei, Stăpâne şi cu dumnezeiască mărirea Ta lumea toată au luminat.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toată armătura Ta într-armând pe Apostolul Matei, Preaalesul, Mântuitorule, mai tare decât pe tirani pe acesta l-ai făcut Stăpâne şi pierzător l-ai arătat al înşelăciunii idoleşti, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vestirea limbii tale celei de foc a ars capiştile demonilor, Sfinte Matei, de Dumnezeu insuflate, organ al Mângâietorului, prin care se propovăduieşte Hristos, Cuvântul Cel mai înainte de veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Trâmbiţa cea de Dumnezeu cuvântătoare a Sfântului Matei, Înţelepţitul de Dumnezeu, a luminat popoarele, căci a vestit cu osârdie strălucirea Treimii şi Întruparea cea mai presus de minte a Cuvântului, cea din tine, Preacurată.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Cuvântul Tău Cel Ipostatic, Dumnezeule, fiind învăţat ucenicul cel văzător de Dumnezeu, a risipit înţelepciunea cea lumească, cu mare glas strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţie, celui fericit de Hristos, ce laudă îţi vom aduce, de Dumnezeu grăitorule? Că nu poate omul să spună cu cuvântul, după vrednicie, harul cel înflorit peste tine, minunate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzând mintea ta cea neîntinată şi curată, Cel Preaînalt a pus-o, de Dumnezeu arătătorule, ca pe o făclie în sfeşnic înalt, să lumineze tuturor celor din întuneric.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Firea omenească cea smerită, Ceea ce eşti binecuvântată, ai înălţat-o, ca Ceea ce ai născut Tăria Celui Preaînalt, mai presus de fire, Preacurată Maică, precum a învăţat Sfântul Matei Evanghelistul.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind harul Preasfântului Duh, te-ai arătat dumnezeiesc locaş, dumnezeieşte învăţând lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi ai fost încredinţat a întocmi în scris învăţăturile lui Hristos, ca un adevărat văzător de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta s-a făcut trestie a Mângâietorului, Care dă degrab izbăvire celor ce cunosc stăpânia Lui şi suflă în sufletele lor cunoştinţa cerească, o, întru tot cinstite Apostole Matei!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine, strălucind cu minuni şi cu haruri de tămăduiri, Hristos te-a trimis lumii, iar tu ai călcat puterea demonilor şi ai luminat sufletele tuturor credincioşilor, care te laudă pe tine, propovăduitorul păcii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioara a născut pe Fiul Cel mai înainte de veci, Cel Ce S-a îmbrăcat în firea omenească, precum grăitorul de Dumnezeu învăţându-ne a zis şi a mântuit-o din stricăciune cu nemărginita bunătate şi Fecioară a rămas.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Evanghelist din vameş, când Ţi-a urmat Ţie, s-a prefăcut de Dumnezeu grăitorul, cu Puterea Ta cea tare, Atotziditorule, Sfântul Matei cel întru toate ales.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se îndreptează, cu cuvintele cele de suflete hrănitoare ale Evangheliei, mulţimea neamurilor, înălţându-se la vârful cel înalt al virtuţilor, o, Preafericite Apostole Matei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sunt vânate, cu mrejele cele de Dumnezeu împletite ale Sfântului Matei ucenicul, adunările credincioşilor totdeauna, spre a Ta cunoaştere, Făcătorule de bine, îndreptându-se.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară te-a binevestit pe tine, Sfinte Matei, cel întru toate ales, scriind despre tine, Ceea ce ai născut mai presus de fire şi fără stricăciune pe Cel Ce a făcut toate, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Catavasie:

Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

CONDAC

Jugul vămii lepădând, la jugul dreptăţii te-ai lipit şi te-ai arătat neguţător întru toate ales, bogăţie adunând înţelepciunea cea din înălţime. Pentru aceasta ai propovăduit cuvântul adevărului şi ai ridicat sufletele celor trândavi, arătând în scris ceasul judecăţii.

Cântarea a 7-a

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai dumnezeiască închipuire strălucirii celei dintâi, ca un ucenic cu razele ei luminându-te, căreia cântând ai zis: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un slujitor al Cuvântului, preafericite, întru dumnezeieştile locaşuri, unde Hristos locuieşte, tu te-ai sălăşluit, precum ţie ţi-a făgăduit Dumnezeu Cel Preaînalt, Domnul părinţilor şi Însuşi Dumnezeul tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bolile se alungă şi fuge mulţimea demonilor, prin darurile cele din tine, Sfinte Matei, ale dumnezeiescului Duh, întru care ai şi cântat: Domnul părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Prealăudata Fecioară ai adeverit-o, Apostole, cu dumnezeieştile tale cuvinte, pe Ceea ce a născut pe Făcătorul a toate, Căruia toţi cântăm: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Catavasie:

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu voinţă neslăbită spre tine, Sfântul Matei Preasfinţitul, fiind îndumnezeit şi cu punere făcându-se Ceea ce Tu din Fire eşti, lumea a tras, Stăpâne, să cânte Ţie: Pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un fulger lumii, Cuvântul a trimis pe grăitorul de Dumnezeu, ca să gonească întunericul şi pe păgâni să-i lumineze cu dogmele dreptei credinţe. Pentru aceasta a şi cântat: Pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Prin cuvânt curat şi prin gândire s-a dat ţie a vorbi cu Hristos. Căci dacă ai lepădat materia, te-ai apropiat şi te-ai alipit de Dânsul, prealăudate. Pentru aceasta ai şi cântat: Pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Spre facere de bine oamenilor, Cuvântul a binevoit a Se Întrupa; că prin Uşa Fecioarei a trecut Domnul şi Născătoare de Dumnezeu a arătat-o. Pentru aceasta strigăm: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: Pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca coroană a frumuseţii celei înţelegă­toare ai luat, Apostole şi cu cununa cea preaînfrumuseţată a Împărăţiei te-ai împodobit; şi cu dreapta cea atotputernică străluceşti, înţelepte, împreună cu îngerii stând înaintea Scaunului Stăpânului Hristos, preafericite.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomul vieţii după vrednicie ai dobândit, propovăduitorule al Dumnezeului celui viu, bine vestind lumii dumnezeiasca cercetare de viaţă, căci cu pomul cunoştinţei nu ţi-ai stricat mintea, rămânând neclintit şi nemişcat stâlp al Bisericii, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mireasa lui Hristos, Biserica, ai împodobit-o dumnezeieşte cu Evanghelia ta, ca şi cu o coroană, de Dumnezeu fericite. Şi acum roagă-te ca să se mântuiască de toată bântuiala şi de cumplite primejdii cel care prăznuieşte în chip luminat dumnezeiască pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De sânurile Părintelui Celui fără de început nedespărţindu-Se Cuvântul cel fără de început, precum binevesteşte Sfântul Matei, Dumnezeu fiind, S-a Întrupat din tine, Curată, cu totul fără prihană, îmbrăcând întru totul chipul omenesc după toată asemănarea şi toate însuşirile acestuia luându-le.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA

Aurul părăsindu-l cu adevărat şi pe Hristos iubind cu iubire de dreaptă credinţă, Apostole Matei, marginilor lumii te-ai arătat luminător şi din vameş te-ai arătat Apostol mărit, ucenic fiind şi propovăduitor al credinţei. Pentru aceasta adunându-ne, după datorie cinstim preacinstită pomenirea ta şi cu credinţă prăznuim, cântând şi grăind: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA 

Pe ceea ce este uşă cerească şi raclă, munte cu totul sfânt, nor strălucit să o lăudăm, pe scara cea cerească, raiul cel cuvântător, izbăvirea Evei şi odorul cel mare a toată lumea, că într-însa s-a lucrat mântuirea lumii şi iertarea greşelilor celor de demult. Pentru aceasta strigăm către dânsa: Roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce se închină cu credinţă Preasfintei naşterii tale.

Surse articol:

1. Doxologia, Canon de rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei: https://doxologia.ro/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-apostol-evanghelist-matei
2. Doxologia, Viața Sfântului Apostol și Evanghelist Matei: https://doxologia.ro/viata-sfantului-apostol-evanghelist-matei

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.