Rugăciune 9 august către Sfântul Apostol Matia – păzitor împotriva otrăvirilor și vindecătorul ochilor

Sfântul Apostol Matia este prăznuit în Biserica Ortodoxă în fiecare an pe data de 9 august.

Nu trebuie confundat cu Sfântul Apostol și Evanghelist Matei (16 noiembrie). Numele lor sunt diferite și trebuie citite cu atenție.

Rugaciune catre Sfantul Apostol Matia – pazitor impotriva otravurilor si vindecatorul ochilor

Rugaciune catre Sfantul Apostol Matia: Orthodox Times

Cine a fost Sfântul Martia?

Sfântul Matia a fost unul din cei 12 de apostoli, care i-a luat locul lui Iuda Iscarioteanul. Nu a fost chemat la apostolie direct de Mântuitorul, așa cum s-a întâmplat în cazul celorlalți 11 apostoli. Însă alegerea lui a fost făcută în Duhul Sfânt, prin tragere de la sorți.

De fapt, înainte de a fi inclus în rândul celor 12, Matia făcea deja parte din grupul celor 70 de apostoli mai mici pe care Hristos îi trimisese înaintea feței Sale, doi câte doi.

Întrucât Iuda l-a vândut pe Hristos și s-a spânzurat, fără să se pocăiască și să fie reprimit în soborul celor 12, după Înălțarea Domnului, apostolii au căutat un înlocuitor.

Ales între cei 12 apostol în locul lui Iuda Iscarioteanul

Pentru a se împlini ceata celor 12 apostoli, așa cum o formase Mântuitorul, Sfântul Petru a stat în mijlocul bisericii și a propus alegerea unui alt apostol care să ia locul lui Iuda, cel ce căzuse.

Au adus înainte pe doi bărbați: Iosif, numit Barsaba, zis și Iustus și pe Matia. Apoi toți au făcut rugăciune și au cerut ca Mântuitorul să arate pe care dintre cei doi îi alege pentru această slujire.

După ce s-au rugat, „au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia și s-a socotit împreună cu cei unsprezece apostoli” (Faptele Apostolilor 1, 26).

Apostolii s-au încredințat că alegerea a fost bună deoarece după ce au tras sorții, Sfântul Duh S-a pogorât în limbi de foc peste Sfântul Matia, la fel cum s-a petrecut și cu ceilalți.

Sfântul Matia a primit așadar același dar apostolesc. El era din Betleem, fiind din tribul lui Iuda. De mic copil se îndeletnicea cu citirea Legii, aflându-se sub îndrumarea Dreptului Simeon, cel care L-a primit în brațe pe Pruncul Iisus când a fost adus la Templu.

Matia a crezut în Hristos și s-a alăturat celor 70 de apostoli. După ce a fost ales între cei 12, sorții au căzut ca el să propovăduiască în Antiohia Siriană și în Capadocia (Tianum și Sinope). El a însoțit în aceste călătorii pe Apostolul Petru și Andrei.

Propovăduirea Apostolului Matia

În Capadocia, Sfântul Matia a suferit temniță, dar a fost scăpat de Sfântul Andrei. A mers apoi spre Amasea, în Edessa și Sebastia. A răspândit cuvântul Domnului în Pontine Etiopia (vestul Georgiei) și Macedonia.

La fel ca ceilalți apostoli, se afla mereu în primejdie de moarte. Odată a fost silit de păgâni să bea o băutură otrăvitoare. Iar el, nu numai că a băut-o fără să moară, ci a tămăduit și pe alții care din pricina ei fuseseră cuprinși de orbire.

Altădată, pe când căutau să îl ucidă, se făcuse nevăzut de la fața lor, iar în altă împrejurare pământul s-a deschis și i-a înghițit pe păgâni.

În ultima parte a vieții sale, Apostolul Matia a revenit în Iudeea, unde și-a continuat lucrarea de propovăduire a adevăratei credințe. Mulțime de oameni a crezut în Hristos datorită lui.

Ucis cu pietre de evrei

Sfântul Matia și-a sfârșit alergarea fiind ucis cu pietre, asemenea Arhidiaconului Ștefan. Nu a fost omorât de păgâni, ci de poporul ales.

El a fost adus în fața sinedriului din Ierusalim de marele preot Anania – cel care l-a dat la moarte pe Apostolul Iacov, fratele Domnului, aruncându-l de pe aripa Templului.

După ce l-a combătut pe Anania cu privire la învățătura sa blasfemiatoare despre Hristos, a fost condamnat la moarte.

Evreii l-au scos în afara cetății și au aruncat în el cu pietre, până l-au omorât. La urmă i-au tăiat și capul, ca unui dușman al Cezarului.

Sfântul Apostol Matia s-a mutat la Domnul în anul 63 d.Hr. Moaștele lui au fost aduse la Roma în anul 324, de către Împărăteasa Elena. Părticiele din ele au fost răspândite în diferite părți ale lumii.

Numele „Matia” provine din limba aramaică și se tălmăcește „darul lui Dumnezeu”. Această semnificație o are și numele „Matei”, „Teodor”, „Tudor” și „Bogdan”.

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Matia

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Cântarea 1

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mie, celui ce cu laude cânt prăznuirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Apostole Matia, roagă-te ca să mi se dea din cer Raza mântuirii.

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără mijlocire vorbind cu Lumina Cea Mare, Care s-a făcut Una cu noi, te-ai arătat, mare soare, Apostole, vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Supunându-te Legilor Stăpânului, fericite, cu mreaja limbii tale ai vânat marginile din adâncul necunoştinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel Dumnezeiesc, pentru bunătate voind a Se Întrupa din pântecele tău, Maică Fecioară, mă mântuieşte pe mine, tot omul, Preacurată.

Catavasie:

Cruce însemnând Moise cu toiagul, Marea Roşie o a despărţit lui Israel celui ce cu piciorul o a trecut; iar de-a curmezişul lovind-o, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, înscriind deasupra nebiruita armă. Pentru aceasta, lui Hristos, Dumnezeul nostru, să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împuternicindu-te, înţelepte, cu voirea cea începătoare de viaţă, ai putut răpi jafurile celui puternic şi a robi cu darul.

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubind pe Învăţătorul şi slujind voinţei Lui celei Atotfăcătoare, izbăveşte de înşelăciune pe oameni, vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine care împlineşti sfântă ceata ucenicilor, cea cu numărul de doisprezece, Duhul Cel Atoatefăcător te-a ales pe tine, de Dumnezeu grăitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Avându-te pe tine Ajutătoare şi Folositoare, nu mă înspăimântez de năvălirile vrăjmaşilor, ci şi biruiesc cetele lor, Preacurată.

Catavasie:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primeşte, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii, celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere şi spre întărire.

Cântarea a 4-a

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O Fire a Dumnezeirii, o Împărăţie şi o Domnie vestind, preafericite, ai vânat adunările limbilor.

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adusu-te-a pe tine Domnul la marea vieţii ca pe un cal ce tulbură apele cele amare ale mulţimii de zei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuvântul cel Dumnezeiesc ai ogorât inimile cele înţelenite şi ai făcut să strălucească dreapta credinţă şi cunoştinţa adevărului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Odorul Fecioriei şi Locaşul Firii Celei Neîncăpute, luminează sufletul meu cel întunecat cu multe patimi.

Catavasie:

Auzit-am, Doamne, Taina rânduielii Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Via Cea Adevărată te-a întins ca pe o viţă mult roditoare pe tine, care lucrezi strugurele cel ce drege vinul cel mântuitor, pe care cei cuprinşi de necunoştinţă bându-l, fericite, au lepădat beţia înşelăciunii.

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai împlinind ceata cea fericită a celor doisprezece ucenici, din care ridicându-şi călcâiul asupra lui Hristos şi lepădându-se pe sine, vânzătorul şi-a dobândit sugrumarea cea amară, grăitorule de taine, Sfinte Matia, Apostole.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sare Dumnezeiască ai fost pus în lume, Fericite Apostole; iar prin învăţăturile cele dulci ai curăţit putrejunea înşelăciunii, ai gonit bolile şi ai izgonit neputinţele sufletelor şi ale trupurilor, Prealăudate Apostole Matia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin Preacurată naşterea ta, Dumnezeiască Mireasă, de hainele cele urâte şi de omorârea cea de demult a fost dezbrăcat Adam, Fecioară şi a fost îmbrăcat cu veşmânt cu adevărat Sfânt, care nicidecum nu se întinează de patimi.

Catavasie:

O, de trei ori Fericite Lemn, pe care s-a Răstignit Hristos, Împăratul şi Domnul. Prin care a căzut cel ce a înşelat cu lemnul, biruit fiind de Cel Ce S-a pironit pe tine cu trupul, Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

Cântarea a 6-a

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndumnezeindu-te cu unirea cea Dumnezeiască, te-ai făcut dumnezeu după dar; şi primind de la Dumnezeu Razele cele cu întâia lucrare, ai luminat pe credincioşi şi pământul de negura idolilor l-ai curăţit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iată ţie ucenicului ţi se dă toată proorocia sfinţilor prooroci; că te-ai făcut însuţi văzător şi slujitor, Sfinte Matia, următor şi Apostol al Celui Ce de demult a fost vestit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Noi, credincioşii, te numim pe tine, Fecioară, Sfinţire Înţelegătoare şi Neatinsă Curăţie, Sfeşnic de aur şi Masă Însufleţită, care ai purtat Pâinea Vieţii.

Catavasie:

În pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte o a închipuit lămurit, de unde a treia zi ieşind, a însemnat Învierea cea mai presus de lume, a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a Răstignit cu trupul şi cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

CONDAC

Ca un soare cu raze luminoase, în toată lumea ieşind vestirea ta, a luminat Biserica păgânilor cu darul, purtătorule de minuni, Sfinte Matia, Apostole.

Cântarea a 7-a

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu măiestria înţelepciunii cuvintelor tale, mărite, ai uscat revărsarea înşelăciunii şi cu pârâul desfătării, ai adăpat pe cei ce cu credinţă cântă: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Măiestriile vrăjmaşului prin Preaputernica Tărie a lui Dumnezeu au slăbit; şi în faţa călătoriei tale, Apostole, munţii şi dealurile necredinţei s-au sfărâmat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată Fecioara, despre care a vorbit marele Isaia, prin Duhul a zămislit pe Dumnezeu în pântece şi-L naşte. Aceluia Îi cântăm: Doamne, Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Catavasie:

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire şi cu hulă urâtă lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoşat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci cu Duh de rouă aducător, ce împotrivă răsufla, înăuntrul focului fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te gură lui Dumnezeu, ai răpit, înţelepte, din gâtul omorâtorului de oameni, pe cei pe care îi înghiţise şi îi făcuse mâncare a răutăţii sale; şi prin baia naşterii de a doua, i-ai adus Domnului pe aceştia care neîncetat cântă: popoare, preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te căruţă Cuvântu lui lui Dumnezeu, ai sfărâmat osiile înşelăciunii şi carele răutăţii; iar stâlpii şi capiştile idolilor, cu Dumnezeiască Putere, din rădăcină le-ai surpat; şi ai făcut biserici Treimii pe cei ce cântă: popoare, preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Sfântul Matia Preaînţeleptul s-a arătat cer cuvântător care vesteşte Slava Cea Negrăită a lui Dumnezeu Unul-Născut, fulger al Darului, vânător al celor rătăciţi, sfeşnic al Luminoasei Raze Dumnezeieşti, tăinuitor al celor negrăite. Pe acesta întru veselie cu un glas să-l lăudăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de fire ai zămislit şi mai presus de cuvânt ai născut pe Ziditorul firii omeneşti, pe Cel Ce S-a făcut Om şi nu S-a despărţit de Tatăl, Stăpână Curată. Aceluia Îi cântă toată făptura: tineri, binecuvântaţi, preoţi, lăudaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Binecuvântaţi, tineri, cei întocmai cu numărul Treimii, pe Făcătorul Dumnezeu Părintele; lăudaţi pe Cuvântul Cel Ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut; şi preaînălţaţi pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă viaţă tuturor întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prieten te-a numit pe tine Mântuitorul, ca pe unul ce slujeai poruncilor Lui, Apostole fericite şi moştenitor al Împărăţiei Sale; iar la înfricoşătoarei zi ce va să fie, împreună şezător, Sfinte Matia Preaînţelepte, împlinirea douăsprezecimii ucenicilor.

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trecând cu ajutorul Crucii marea vieţii cea tulbure, ai ajuns la limanul odihnei şi la dorirea cea desăvârşită, fericite. Iar acum, bucurându-te, stai înaintea Iubitorului de oameni, împreună cu ceata Apostolilor, rugându-te pentru noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-s-a limba ta, înţelepte, sfeşnic adevărat cu raze de aur, cu Lumina Duhului Cea Strălucitoare arzând învăţăturile cele rele şi stingând focul cel străin şi strălucind lumină celor ce dormeau în întunericul necunoştinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Singură între femei, Mireasă a lui Dumnezeu, ai făcut să înceteze blestemul celor întâi zidiţi, ca Una ce ai născut cuprins în Trup pe Cel Nescris împrejur şi ai înnoit hotarele firii; iar cu mijlocirea ta cea preamărită, ai unit cele ce mai înainte erau despărţite.

Catavasie:

Rai de Taină eşti, Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, prin Care Lemnul Crucii, cel de viaţă purtător, în pământ a fost sădit. Pentru aceasta, acum înălţat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

SEDELNA

Cu strălucirile cuvintelor tale cele Dumnezeieşti, ai ars înşelăciunea celor vicleni şi pe credincioşi ai luminat a cânta venirea în Trup a Stăpânului tuturor şi ai râvnit patimii Lui celei Dumnezeieşti. Pentru aceasta, adunându-ne, cu veselie săvârşim sfinţită pomenirea ta şi cu un glas grăim către tine: Sfinte Matia, Apostole, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA

Suindu-Te cu ucenicii în munte şi întru Slava Tatălui strălucind, împreună cu Moise, a stat înaintea Ta şi Ilie; căci Legea şi proorocii ca lui Dumnezeu slujesc Ţie, a Cărui şi firească Fiinţă de Fiu Părintele mărturisind-o, Te-a numit Fiu pe Tine. Pe Acela Îl lăudăm împreună cu Tine şi cu Duhul Sfânt.

Troparul Sfântului Apostol Matia

Sfinte Apostole Matia, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Citește și:

Rugăciune 26 iulie către Sfânta Muceniță Paraschevi – vindecătoarea orbirii și a bolilor de ochi
Rugăciune Sfântul Rafail, cerescul vindecător al bolilor de ochi
Rugăciune către Maica Domnului pentru vindecarea bolilor de ochi

Surse articol:

1. Pravila.ro, Sfântul Apostol Matia (9 august): https://pravila.ro/sfantul-apostol-matia-9-august/
2. Doxologia, Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Matia: https://doxologia.ro/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-apostol-matia

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.