Clicky

Rugăciune către Sfântul Prooroc Isaia (9 mai) pentru luminarea minții

Sfântul Isaia este unul din marii prooroci ai Vechiului Testament. Numele lui se tâlcuiește „mântuirea lui Dumnezeu”.

Este numit „profetul luminii învierii”, căci el a văzut mai dinainte venirea Mântuitorului și a vestit lumina cunoștinței dumnezeiești și a învierii noastre.

Sfantul Prooroc Isaia (9 mai)

Acest om, care a trăit cu 8 secole înainte de Hristos, a proorocit întruparea Mântuitorului din Fecioara Maria și învierea morților:

Morții Tăi vor trăi și trupurile lor vor învia! Deșteptați-vă, cântați de bucurie, voi cei ce sălășluiți în pulbere! Căci roua Ta este rouă de lumină și din sânul pământului umbrele vor învia” (Isaia 26, 19).

Cuvintele sale profetice au fost incluse în slujbele care se cântă în perioada Postului Mare și în perioada de după Paști:

„Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare și voi cei ce locuiți în latura umbrei morții, lumină va străluci peste voi“ (Isaia 9, 1).

„Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, și slava Domnului peste tine a răsărit” (Isaia 60, 1).

Sfântul Isaia petrecea în aspră nevoință și înfrânare, purtând o haină de păr ca un sac pe trupul lui gol. S-a învrednicit de mari daruri de la DumnezeuOdată, când în Ierusalim era lipsă mare de apă din cauza asediului, Sfântul Isaia s-a rugat și a izvorât apa Siloamului, care dădea apă doar când mergeau iudeii.

Acesta a văzut pe Domnul șezând pe scaun înalt, înconjurat de serafimi, care strigau: „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot; plin este cerul și pământul de slava Lui”.

Spăimântându-se de această vedere, și smerindu-se întru sine, a zis cu umilință „O, ticălosul de mine, m-am învrednicit a vedea pe Domnul Savaot cu ochii mei, fiind om, având buze necurate și petrecând în mijlocul poporului care are buze necurate”.

Atunci unul din serafimi a luat cu un clește un cărbune aprins din jăraticul altarului și atingându-l de buzele lui i-a zis: „Iată, s-a atins acesta de buzele tale și va șterge Domnul fărădelegile tale și păcatele tale le va curăți”.

Proorocul Isaia

Pentru că a mustrat pe regele Manase, care era închinător la idoli, Sfântul Isaia a fost condamnat la moarte mucenicească. A fost tăiat în două cu fierăstrăul, pe când avea 126 de ani. Cinstitul lui trup a fost îngropat aproape de Siloam, locul unde mai târziu a fost zidită scăldătoarea unde Mântuitorul a vindecat pe orbul din naștere. Capul Sfântului Prooroc Isaia se află în Muntele Athos, la Mănăstirea Hilandari.

Sfântul Prorooc Isaia ne îndeamnă să ne facem împlinitori ai poruncilor Domnului pentru a primi lumina înțelepciunii dumnezeiești și a ne face moștenitori ai vieții celei veșnice: „Veniți să umblăm în lumina Domnului!” (Isaia 2, 5).

Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Isaia

Cântarea 1

Luminează-mă, Doamne Dumnezeul meu, şi mă îndreptează luminat a lăuda mărită şi cinstită prăznuirea dumnezeiescului prooroc.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărind pe pământ trâmbiţa cu glas dumnezeiesc a lui Isaia proorocul, a chemat pe cei hrăniţi de Biserică să prăznuiască pomenirea lui.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Supunând patimile trupului cu tăria sufletului, te-ai învrednicit a vedea slava Atotţiitorului, purtătorule de Dumnezeu.

Cântarea a 3-a

Primind toată lumina Duhului, mărite, ai proorocit taina cea de negrăit a rânduielii cuvântului.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicatu-te-ai către înălţimea cerească, şi ai arătat lumina dreptei credinţe, şi deşertăciunea idolilor şi slăbiciunea lor o ai ruşinat.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Isaia proorocea de Stăpânul, piatră din Sion preacinstită, care va să se pună în vârful unghiului, ca să împreune lumea într-una.

Cântarea a 4-a

Înălţându-te către virtutea cea desăvârşită, şi învrednicindu-te a vorbi curat cu cel dorit cu veselie ai cântat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul proorociei ţi s-a încredinţat, Isaia, şi te-ai arătat dumnezeiesc locaş al lui Dumnezeu, şi te-ai învrednicit slavei celei nepieritoare în locaşurile cele cereşti.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te învăţător tainelor, zis-ai să se înnoiască ostroavele, însemnând prin aceea bisericile Neamurilor celor ce aveau să se umple de dumnezeiescul Duh, preamărite.

Cântarea a 5-a

Văzând taina cea ascunsă de la început şi sfatul cel de demult al Celui preaînalt, pentru rânduiala Sa către noi, L-ai vestit, grăitorule de cele dumnezeieşti.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul patimilor Tale, Doamne, cel pururea curgător, ne spală pe noi de patimi; căci ai venit Mântuitor, precum ne-a învăţat proorocul Isaia.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Isaia cel binecredincios, fiind trimis de la Dumnezeu celor ce nu ştiau, a propovăduit pe Tatăl şi Cuvântul şi pe Preasfântul Duh, o Treime întru o fire.

Cântarea a 6-a

Însemnând Isaia cu duhul, a văzut strălucind domnia pe scaunul slavei, binecuvântându-se cel întreit numărat, cu glas întreit sfânt.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apucând serafimul cu cleştele cărbunele aprins, cu frică l-a adus la gura ta Isaia, şi prin taină te-a săvârşit prooroc al lui Dumnezeu, preasfinţite.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Isaia văzând luminat împlinirea proorocilor, cu gândul se veseleşte împreună cu îngerii, şi săltând slăveşte pe Cel ce a împlinit propovăduirile lui.

CONDAC

Primind darul proorociri, proorocule şi mucenice Isaia, de Dumnezeu propovăduitorule, tuturor de faţă ai arătat întruparea Domnului la toate marginile pământului cu glas mare strigând: Iată, Fecioara în pântece va lua.

Cântarea a 7-a

Văzând Isaia izbăvirea Mântuitorului care avea să fie la noi, a strigat că va veni. Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şi har de proorocie şi cunună de mucenicie a primit Isaia, strigând: Puterea mea şi lauda, Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu limba ta cea purtătoare de Dumnezeu, proorocule dumnezeiesc, ai pus hotare credinţei celei drepte, şi legi petrecerii, strigând: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a

Fiind îmbrăcat măritul Isaia cu haină de veselie, în chip de mire se veseleşte acum cu bucurie, şi îndestulându-se de dumnezeiască desfătare, cu îngerii împreună strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce s-au despărţit acum de Dumnezeu, amăgindu-se de cuvintele demonilor, cu dreptate se ridică din pământul cel sfânt ticăloşii, după urmarea cuvintelor proorocului, şi nu pot să cânte: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimea neamurilor părăsind înşelăciunea, a alergat către lumina cea dumnezeiască, şi s-a unit cu Biserica lui Hristos, precum odinioară, a zis Isaia, şi acum cu laudă cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a

Stând luminat înaintea scaunului Stăpânului puterilor, cuprinsule de Dumnezeu, şi de slava Lui te veseleşti, culegând roadele credinţei tale celei drepte, preafericite. Pentru aceea toţi te fericim, pururea pomenite.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi acum cei ce poftiţi, de luaţi din harul luminii celei prooroceşti, să ne apropiem cu osârdie şi cu poftă necurmată de cartea Isaiei cea plină de dumnezeiască cunoştinţă, şi să ne umplem de dumnezeiasca lumină.

Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu însuflare înţelepţitoare arătat luminându-te, Isaia, de Dumnezeu purtătorule, luminezi pe toţi cei ce săvârşesc pomenirea ta, rugându-te ca să afle ei mântuire şi bucuria cea veselitoare.

SEDELNA

Învrednicitu-te-ai de dumnezeiescul har, căci ai auzit glasul Domnului, proorocule preamărite Isaia; propovăduit-ai mai înainte graiurile adevărului, şi pe tiranii cei nelegiuiţi i-ai înfruntat. Pentru aceea s-au pus asupra ta de te-au făcut în două cu fierăstrăul de lemn; ci roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre.

loading...

1 comentariu

  1. Eugen Secobeanu

    Amin .
    Doamne curațește-ne !
    Doamne sfințește-ne !

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *